Kwaliteitsmodellen in Nederland

Kwaliteitsmodellen in Nederland
Door het analyseren, valideren en borgen van processen krijgt u grip op de kwaliteit die u en uw afnemers van u verwachten. Er zijn hiervoor diverse kwaliteitsmanagement modellen en toetsingskaders ontwikkeld.
Onderstaand vindt u een korte toelichting op enkele modellen.
1. INK-management model
2. Balanced Scorecard
3. HKZ-norm
4. NIAZ-norm
5. ISO
6. Six Sigma
7. SqEME® methode


1. INK-management model
Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Vaak worden deze zelfevaluaties uitgevoerd door auditors om zo een onafhankelijk mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. Door middel van het INK-model wordt de volwassenheid van de organisatie bepaald en worden verbeterpunten geïdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn. Het model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden die bepalend zijn voor het succes van een organisatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen organisatie en resultaten.

2. Balanced Scorecard
Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven:
1. financieel perspectief (lees: winst)
2. afnemersperspectief (klanten)
3. interne processen (activiteiten)
4. leer- en groeiperspectief (continuïteit)


In tegenstelling tot wat regelmatig verondersteld wordt, is de Balanced Scorecard geen meet-instrument voor procesbesturing, maar een communicatie- en informatiemiddel voor de gehele onderneming. Immers, wanneer op effectieve (en dus duidelijke) wijze het doel van de onderneming wordt vertaald naar de medewerkers, is iedereen zélf in staat om waarde toe te voegen aan de bedrijfsprocessen en om de eigen activiteiten te verbeteren. Het management beoordeelt vervolgens de kwaliteit en effectiviteit van de eigen communicatie op basis van de informatie die zij van de medewerkers terug ontvangt. Daarmee is de Balanced Scorecard een samenspel tussen medewerkers en directie. Een top-down benadering bij de implementatie van dit krachtige instrument is dan ook niet op zijn plaats.
Meer lezen...

3. HKZ-norm
Om het HKZ Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagement systeem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema).

De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.
Download de factsheet over HKZ


4. NIAZ-norm
Tijdens accreditaties vormt de instellingsbrede NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstelling het referentiekader. Deze norm beschrijft aan welke organisatorische voorwaarden zorginstellingen moeten voldoen om kwaliteitszorg te verbeteren en borgen: wat moet er allemaal geregeld zijn om te garanderen dat de kwaliteit van de geleverde zorg niet van personen of toeval afhankelijk is? De Kwaliteitsnorm Zorginstelling bevat criteria voor de organisatorische voorwaarden voor kwaliteitszorg.

In deze norm is de ‘Plan-Do-Check-Act cyclus’ verweven. 'Plan' betekent dat iets nog niet is geregeld, maar dat de instelling dit wel van plan is. In de 'Do'-fase krijgt dit gestalte in bijvoorbeeld protocollen, procedures en (schriftelijke) werkafspraken. Als het eenmaal is geregeld, gaat de 'Check'-fase in. Daarin toetst het ziekenhuis structureel of de gemaakte afspraken werken in de praktijk. In de afsluitende 'Act'-fase volgt op deze structurele toetsing waar nodig een verbeteringsactie. Daarmee is de verbetercyclus afgerond.
Meer lezen...


5. ISO
De Europese organisatie ISO (International Standards Organisation) heeft in 1987 een 5-tal kwaliteitsnormen uitgegeven dat nu bekend is als de ISO 9000-serie. De in deze serie vastgelegde normen zijn hoofdzakelijk bedoeld om voorwaarden te scheppen ter voorkomen van problemen. Dit door het transparant en beheersbaar maken van het voortbrengingsproces van producten en diensten. Door te voldoen aan de ISO 9000-norm kan de organisatie borgen en aantoonbaar maken dat zij haar beloften nakomen. Wanneer een organisatie volgens de normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst.
Meer lezen...

6. Six Sigma
Six Sigma kan beschouwd worden als een kwaliteitsmanagement methode (volgens bepaalde auteurs een management filosofie), dat een framework biedt om kwaliteit te managen. Six Sigma wordt door velen gezien als een vervolg op TQM, waarbij in hoge mate is uitgegaan van Statistische Procesbeheersing (SPC) als onderliggende methodiek. Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er gemeten worden: 'meten is weten'. Dit is de basis van Six Sigma.

Daarnaast wordt er een vaste methodiek gebruikt om processen te verbeteren, namelijk het DMAIC, oftewel Define-Measure-Analyze-Improve-Control. Het gaat hier dan met name om bedrijfsprocessen. Verder biedt Six Sigma ook een duidelijke klantfocus, met name door te laten onderzoeken wat de klant precies wil. Die eisen bepalen de limieten die aan een product gesteld worden in het voortbrengingsproces, of dat nu bij een productiebedrijf of een dienstverlenend bedrijf is.
Meer lezen...7. SqEME® methode

SqEME is een methode voor het ontwerpen en gebruiken van processen binnen organisaties. Het helpt processen te herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren. SqEME® Procesmanagement bestaat uit een set consistente en samenhangende modelleertechnieken. Daarnaast en bovenal is SqEME een methodologie, een manier van kijken naar processen in organisaties. De kracht van de SqEME® methode is dat het een helder omschreven houvast geeft om naar processen te kijken. Dat gebeurt vanuit vier verschillende invalshoeken, die vensters worden genoemd. De vensters heten Blauwdruk, Berichtenverkeer, Bestek en Bureaublad.
Meer lezen...


Andere modellen en toetsingskaders: Kaizen, Kwaliteitshandvesten, SERVQUAL-model, Benchmarking, IIP, Prestatie-indicatoren en EPC.

 


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte