Perspectieven op Kwaliteit

Trends en ontwikkelingen
“De bijdragen van de 68 co-auteurs aan dit boek hebben een heel rijk beeld opgeleverd van de wereld van kwaliteitsmanagement”, vertelt Arend. “Het beeld en de interpretaties zijn echter te divers om tot een ondubbelzinnige gevolgtrekking te komen over waar de wereld van kwaliteitsmanagement naartoe gaat. Zo zijn er veel initiatieven op het gebied van Kwaliteit 2.0, maar zijn er ook talrijke bewegingen richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Duidelijk is in ieder geval dat de kwaliteitswereld momenteel onrustig is,” constateert Arend. De belangrijkste vragen die we onszelf moeten stellen zijn volgens hem ‘waar moeten we ons op richten?’ en ‘welke initiatieven kunnen we ontplooien “to make the world a better place”?’.

Accentverschuiving
Hoewel het lastig is om een eenduidige conclusie te trekken, is er wel een heldere accentverschuiving zichtbaar. “De mensen op de werkvloer staan centraal en modellen en systemen lijken een meer ondergeschikte rol te krijgen. Dit heeft gevolgen voor het managen van mensen”, vervolgt Arend. “Er vindt een verschuiving plaats van een controlerende functie naar coachend leiderschap, waarbij het talent van de mens meer wordt benut en er vooral ook aandacht is voor hun toegevoegde waarde”, licht Arend toe. “Proceduregerichtheid maakt plaats voor mensgerichtheid.”

Gevolgen voor systemen
Arend is van mening dat deze accentverschuiving weliswaar consequenties heeft voor de systemen, maar dat deze gevolgen niet verstrekkend zijn. “Systemen hebben nog steeds een ondersteunende functie. Als je mensen bijvoorbeeld vraagt wat de meest efficiënte manier is om een klacht af te handelen, is het wel handig als je de uitkomsten daarvan ergens kunt vastleggen en vormgeven”, merkt hij op. Systemen fungeren dan echter meer als hulpmiddel en vormen niet langer een doel op zich. Maar deze instrumenten blijven even waardevol omdat statistiek en rapportagefunctionaliteit nog steeds van belang zijn. “De verandering zit vooral in de wijze waarop instrumenten worden ingezet en benut. ‘Meten is weten’ blijft een belangrijk aandachtspunt en het actief sluiten van de plan-do-check-act-cyclus is veel actiever geworden. Systemen worden hierdoor meer en meer vanuit de werkvloer aangewend en worden minder als voorschrijvend middel gebruikt”, aldus Arend.

MVO
In het algehele kwaliteitsgebeuren is er een algemene beweging richting MVO en duurzaamheid gaande. Volgens Arend heeft dit brede initiatief op het gebied van MVO tot nu toe vooral geleid tot veel gepraat en weinig doen. Dit in tegenstelling tot kwaliteit, waar men meer gericht is op en veel ervaring heeft met uitvoering en realisatie. “Deze werelden zouden meer naar elkaar toe moeten groeien”, vindt Arend. De kwaliteitskundige heeft een onvoldoende toereikend antwoord geboden bij de vraag om efficiëntie.

Hij vervolgt: “Kwaliteitsmanagement is eenzelfde rol blijven spelen, maar kwaliteitskundigen hebben wellicht een kans gemist in deze tijd van crisis doordat bepaalde functionaliteiten in het kader kostenbesparingen uit het proces zijn gehaald.” Er is voor de kwaliteitskundige dan ook een belangrijke taak weggelegd om te voorkomen dat dergelijke voorzieningen worden ‘uitgehold’. Arend is overigens van mening dat deze ontwikkeling een gevolg is van een wisselwerking en niet volledig aan de kwaliteitskundige te wijten is. “Kwaliteitskundigen hebben zich op een bepaalde manier gepositioneerd. Omdat zij doorgaans meer vanuit systemen en procedures denken, worden zij niet direct geafficheerd met de beantwoording van efficiëntievragen.”

Ankerpunten
Andere thema’s die in het boek ‘Perspectieven op Kwaliteit’ aan bod komen zijn:
• ontwikkeling van een historische focus op technisch realisme naar waarde toevoeging;
• groeiende aandacht voor verwachtingen van klanten, partners, medewerkers en andere stakeholders;
• meer rekenschap dat zowel het leveren als beoordelen van kwaliteit in eerste instantie mensenwerk is;
• zichtbare verschuiving van delegerend naar coachend leiderschap en toenemende verantwoordelijkheid bij medewerkers.

Ondanks de verschillende trends en ontwikkelingen blijft de rol van kwaliteitszorg in essentie onveranderd. Deze rol wordt alleen steeds minder technocratisch en steeds meer van en door de mens. Het is immers de mens die acteert in het streven naar een betere wereld.

Over Arend Oosterhoorn
Arend Oosterhoorn is van oorsprong statisticus. Hij is werkzaam geweest in de automobielindustrie als statisticus en kwaliteitsmanager en sinds 1994 heeft hij zijn eigen adviesbureau voor kwaliteitsverbetering. Momenteel is hij zeer sterk betrokken bij Lean Six Sigma trajecten en was hij één van de eersten in Nederland die daarvoor trajecten en trainingen aanbood. Daarnaast is hij betrokken bij allerlei verbeterprojecten volgens het moderne kwaliteitsmanagement, zoals het INK managementmodel, en is hij actief op gebied van onderzoeksmethodologie en allerlei andere trainingen op het gebied van kwaliteitsmethoden en statistieken. Hij is sterk gericht op discussie over verbeteringen en processen op basis van data ('no data, no talk').

Meer over perspectieven op kwaliteit, kunt u lezen op http://perspectievenopkwaliteit.nl.


 
Home  

Terug

Share

De Week van Kwaliteitsmanagement is het platform van en voor proces- en kwaliteitsprofessionals. De meest recente editie vond plaats van 7 t/m 11 oktober 2013

Deel DWvK binnen uw netwerk:


Blijf op de hoogte